فایل های دسته بندی دانش آموزی - صفحه 1

پاورپوینت درس 14 چهاردهم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس زیبایی پوشیدگی)

پاورپوینت درس 14 چهاردهم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس زیبایی پوشیدگی) مشترک تمامی رشته های نظری (درس چهاردهم انسانی ، درس دوازدهم رشته های تجربی و ریاضی) در حجم 12 اسلاید پاورپوینت درس زیبایی پوشیدگی دنیای ما ان...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس13 سیزدهم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس فضیلت اراستگی)

پاورپوینت درس13 سیزدهم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس فضیلت اراستگی) مشترک تمامی رشته های نظری (درس سیزدهم انسانی ، درس یازدهم رشته های تجربی و ریاضی) در حجم 18 اسلاید پاورپوینت درس فضیلت اراستگی آراستگی آراس...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس12 دوازدهم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس یاری از نماز و روزه)

پاورپوینت درس12 دوازدهم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس یاری از نماز و روزه) مشترک تمامی رشته های نظری (درس دوازدهم انسانی ، درس دهم رشته های تجربی و ریاضی) در حجم 18 اسلاید پاورپوینت درس یاری از نماز و روزه نماز، ستون ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 11 یازدهم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس دوستی با خدا)

پاورپوینت درس 11 یازدهم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس دوستی با خدا)مشترک تمامی رشته های نظری (درس یازدهم انسانی ، درس نهم رشته های تجربی و ریاضی) در حجم 22 اسلاید پاورپوینت درس دوستی با خدا نقش محبت چقدر می ارزیم؟

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 10 دهم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس اعتماد بر او)

پاورپوینت درس 10 دهم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس اعتماد بر او) در حجم 12 اسلاید پاورپوینت درس اعتماد بر او حقیقت توکل بر خدا شرایط توکل حقیقی تصمیم و توکّل 

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 9 نهم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس آهنگ سفر)

پاورپوینت درس 9 نهم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس آهنگ سفر) مشترک میان تمامی رشته های نظری (درس نهم انسانی، درس هشتم رشته های تجربی و ریاضی) در حجم 21 اسلاید پاورپوینت درس آهنگ سفر تصمیم و عزم برای حركت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 8 هشتم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس فرجام کار)

پاورپوینت درس 8 هشتم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس فرجام کار)مشترک میان تمامی رشته های نظری (درس هشتم انسانی، درس هفتم رشته های تجربی و ریاضی) در حجم 21 اسلاید پاورپوینت درس فرجام کارجایگاه نیکوکارانجایگاه دوزخیانرابطۀ میا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 7 هفتم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس واقعه ی بزرگ)

پاورپوینت درس 7 هفتم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس واقعه ی بزرگ) مشترک میان تمامی رشته های نظری (درس هفتم انسانی، درس ششم رشته های تجربی و ریاضی) در حجم 14 اسلاید پاورپوینت درس واقعه ی بزرگ مرحلۀ اوّل قیامت شنیده شدن صدایی مهیب

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 6 ششم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس منزلگاه بعد)

پاورپوینت درس 6 ششم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس منزلگاه بعد) مشترک میان تمامی رشته های نظری (پدرس پنجم انسانی، درس چهارم رشته های تجربی و ریاضی) در حجم 14 اسلاید پاورپوینت درس منزلگاه بعد عالم برزخ ویژگی های عالم برزخ وجود حیات ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی