اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت سندروم کلاین فلتر و درمان آن (15 اسلاید)

پاورپوینت سندروم کلاین فلتر و درمان آن (15 اسلاید) بخشی از متن: کلاین فلتر اختلالی کروموزومی است که تنها مردان را درگیر خود می‌کند. به طور کلی دو کروموزوم، جنسیت جنین را تعیین می‌کند که کروموزوم x از مادر به ارث برده می‌شود و کروموزوم Y از ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 14 چهاردهم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس زیبایی پوشیدگی)

پاورپوینت درس 14 چهاردهم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس زیبایی پوشیدگی) مشترک تمامی رشته های نظری (درس چهاردهم انسانی ، درس دوازدهم رشته های تجربی و ریاضی) در حجم 12 اسلاید پاورپوینت درس زیبایی پوشیدگی دنیای ما ان...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس13 سیزدهم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس فضیلت اراستگی)

پاورپوینت درس13 سیزدهم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس فضیلت اراستگی) مشترک تمامی رشته های نظری (درس سیزدهم انسانی ، درس یازدهم رشته های تجربی و ریاضی) در حجم 18 اسلاید پاورپوینت درس فضیلت اراستگی آراستگی آراس...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس12 دوازدهم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس یاری از نماز و روزه)

پاورپوینت درس12 دوازدهم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس یاری از نماز و روزه) مشترک تمامی رشته های نظری (درس دوازدهم انسانی ، درس دهم رشته های تجربی و ریاضی) در حجم 18 اسلاید پاورپوینت درس یاری از نماز و روزه نماز، ستون ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 11 یازدهم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس دوستی با خدا)

پاورپوینت درس 11 یازدهم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس دوستی با خدا)مشترک تمامی رشته های نظری (درس یازدهم انسانی ، درس نهم رشته های تجربی و ریاضی) در حجم 22 اسلاید پاورپوینت درس دوستی با خدا نقش محبت چقدر می ارزیم؟

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 10 دهم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس اعتماد بر او)

پاورپوینت درس 10 دهم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس اعتماد بر او) در حجم 12 اسلاید پاورپوینت درس اعتماد بر او حقیقت توکل بر خدا شرایط توکل حقیقی تصمیم و توکّل 

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 9 نهم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس آهنگ سفر)

پاورپوینت درس 9 نهم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس آهنگ سفر) مشترک میان تمامی رشته های نظری (درس نهم انسانی، درس هشتم رشته های تجربی و ریاضی) در حجم 21 اسلاید پاورپوینت درس آهنگ سفر تصمیم و عزم برای حركت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 8 هشتم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس فرجام کار)

پاورپوینت درس 8 هشتم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس فرجام کار)مشترک میان تمامی رشته های نظری (درس هشتم انسانی، درس هفتم رشته های تجربی و ریاضی) در حجم 21 اسلاید پاورپوینت درس فرجام کارجایگاه نیکوکارانجایگاه دوزخیانرابطۀ میا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 7 هفتم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس واقعه ی بزرگ)

پاورپوینت درس 7 هفتم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس واقعه ی بزرگ) مشترک میان تمامی رشته های نظری (درس هفتم انسانی، درس ششم رشته های تجربی و ریاضی) در حجم 14 اسلاید پاورپوینت درس واقعه ی بزرگ مرحلۀ اوّل قیامت شنیده شدن صدایی مهیب

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 6 ششم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس منزلگاه بعد)

پاورپوینت درس 6 ششم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس منزلگاه بعد) مشترک میان تمامی رشته های نظری (پدرس پنجم انسانی، درس چهارم رشته های تجربی و ریاضی) در حجم 14 اسلاید پاورپوینت درس منزلگاه بعد عالم برزخ ویژگی های عالم برزخ وجود حیات ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 5 پنجم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس آینده ی روشن)

پاورپوینت درس 5 پنجم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس آیندۀ روشن) مشترک میان تمامی رشته های نظری (درس پنجم انسانی، درس چهارم رشته های تجربی و ریاضی) در حجم 21 اسلاید پاورپوینت درس آینده ی روشن اهمیت و ضرورت بحث از معاد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 4 چهارم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس پنجره ای به روشنایی)

پاورپوینت درس 4 چهارم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس پنجره ای به روشنایی) مشترک میان تمامی رشته های نظری (درس چهارم انسانی، درس سوم پایه دهم تجربی، ریاضی) در حجم 25 اسلاید پاورپوینت  درس پنجره ای به روشنایی&n...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل